Statement on Zoran Kostic fonts

No font made according to the existing Latin fonts has been directly copied. No letter was obtained by copying and transformation from the original font. The letters were drawn on the basis of scanned material, the height and width of the letters were defined according to the taste of the author, as was kerning. The similarity between the original and these fonts is deliberate.

Definition of copyrigts for fonts

If the vector drawing of a letter/sign defined by points with appurtenant Bezier's curves is defined as a program and thereby as an original work, then the simple copying of the vector form of a letter with one or two simple transformations is considered a breach of copyrights, although the points are no longer in the same places (due to the transformation) as in the original. Protected font names cannot be used but variants reminiscent of the original name are permissible. For instance, Swiss, Bern, etc., which are derived from Helvetica. Citing the name of the original and designer in the font notes is also considered to be a nice practice.

 

Изјава о фонтовима

Ниједан фонт који је рађен према постојећим латиничним фонтовима није копиран директно. Ниједно слово није добијено копирањем и трансформацијом из оригиналног фонта. Слова су цртана на бази скенираног материјала, висине и ширине слова су одређене по укусу аутора, а такође и керновање. Сличност између оригинала и ових фонтова је намерна.

Дефиниција ауторског права за фонт

Ако векторски цртеж слова/знака одређен тачкама са припадајућим безијеровим кривама дефинишемо као програм и тиме као ауторско дело, онда просто копирање векторског облика слова уз једну или две просте трансформације сматрамо повредом ауторског права, иако тачке више нису на истим местима (због трансформације) као у оригиналу. Заштићена имена фонтова се не могу користити али су дозвољене варијанте које подсећају на оригинално име. На пример, од Helvetica изведено Swiss, Bern итд. Такође сматрамо лепим обичајем да се у примедби фонта упише име оригинала и дизајнера.